MADDOG

Work in progress |

Beursschouwburg

Le 27 avril 2024

MADDOG

Work in progress

Een knoop kan tegen­strij­dig­he­den bij­een­hou­den. Denken van­uit de knoop vraagt om aan­dacht voor hoe de mate­ri­ë­le wereld wordt bepaald door geweld­da­di­ge geschie­de­nis­sen. De knoop legt de manier bloot waar­op ver­schil­len­de mate­ri­ë­le, his­to­ri­sche en sti­lis­ti­sche objec­ten met elkaar ver­bon­den zijn, even­als de manier waar­op macht ver­bon­den is met bepaal­de con­stel­la­ties en deze struc­tu­reert. ‘MadDoG’ neemt een Batailleaanse opvat­ting van ​‘basis­ma­te­rie’ over en ont­wricht het onder­scheid tus­sen hoog en laag: de bim­bo bestaat mate­ri­eel gezien uit de pro­fe­tes, het tapijt is ook dis­co­bal, het lichaam is tege­lij­ker­tijd hond en mens, bloei is ver­an­kerd in verval.

In ‘MadDoG’ werkt danser en choreograaf Lydia McGlinchey met gespro­ken tekst, dans en vocaal werk. Het werk wil de kij­ker ver­strik­ken in een dich­te ​‘knoop’ van ver­vloch­ten maar ver­schil­len­de mate­ri­a­len en lagen, geïn­spi­reerd door de tex­tiel­prak­tijk van weven en kant­werk. Dit werk is beïn­vloed door gothic/​horror en hea­vy metal.

Date(s)

Le 27 avril 2024

Horaire

18h00

Lieu

Beursschouwburg

Auguste Ortsstraat 20/28,

1000 Brussel

Public(s)

Tout public

Prix d'entrée / Participation

8€

Réservation

No reservation needed.

Beursschouwburg

Beursschouwburg is een multidisciplinair huis voor kunst en reflectie, een open ontmoetingsplek met haar wortels diep verankerd in de Brusselse grootstedelijke realiteit. Hier omarmen we het lokale, het globale en alles daartussenin.

Partager :

Découvrez d'autres activités